رضایت کلینیک دیابت تابان بابت خرید اب مقطرگیری

رضایت ازمایشگاه اقدسیه از دستگاه اب مقطرگیری

رضایت بیمارستان مصطفی خمینی بابت دستگاه اب مقطرگیری

رضایت ازمایشگاه دکتر ریاضی بابت دستگاه اب مقطرگیری

رضایت بیمارستان بهمن بابت دستگاه اب مقطرگیری