هود آزمایشگاهی یکی از اصلی و ضروری ترین تجهیزات آزمایشگاهی است.هود آزمایشگاه یکی از اجزای سیستم های تهویه آزمایشگاه است.

کار با هود

اصلی ترین کاربرد های هود آزمایشگاهی عبارتند از: حافظت از کاربر، حافظت از نمونه و حفاظت از محیط. هود ها هوای آلوده را گرفته و این هوا را یا به خارج تخلیه می کنند یا این که آن را فیلتر کرده و به داخل آزمایشگاه بر می گردانند. به طور کلی تمامی وسایل تهویه محلی به منطور برآورده کردن اهداف اصلی ذکر شده طراحی می شوند.

تعریف هود آزمایشگاهی

کار با انواع ویروس ها , باکتری ها , انگل ها و … در محیط آزمایشگاه می تواند سم تولید و سلامت کاربر را تهدید کند. هود آزمایشگاهی از طریق مکش لوله های تخلیه هوا، سموم و ذرات عفونی را از محیط آزمایشگاه خارج می کند.

حفاظت از محیط آزمایشگاه

پیشگیری از انتشار آلودگی در هوای آزمایشگاه هنگام کار با مواد شیمیایی کاربرد دیگر هود آزمایشگاهی است. در اثر انجام فعالیت های آزمایشگاهی مانند میکروب شناسی، سانتریفیوی یا تهیه اسید، ذرات معلق در هوا رها می شوند که اگر به صورت مناسبی دفع نشوند خطرناک خواهند بود. همچنین می توان از انواع متفاوت هود جهت محافظت در برابر انفجارهای خفیف و جمع آوری مواد پخش شده استفاده کرد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.