به سایت هستاران طب خوش آمدید.

آب مقطر خالص است یا مخلوط