دیونایزر صنعتی

دیونایزر صنعتی

دستگاه دیونایزر صنعتی وظیفه اصلی این دستگاه تولید آب فوق العاده خالص می باشد منظورازاین که می گوییم آب فوق العاده خالص این است که آب خالص تر از آب مقطر ، آب بدون یون و یا آب با هدایت الکتریکی زیر 1 میکروزیمنس میباشد که این پروسه در طی چند مرحله  به صورت ذیل…