ساختمان دستگاه بن ماری

ساختمان دستگاه بن ماری بسیاری از واکنش های بیوشیمیایی ،ایمونوهماتولوژی و ایمونولوژی در حرارت های معینی انجام می شود .حرارت های مورد نیاز این واکنش ها معمولا  بین 22 تا 56 درجه سانتی گراد می باشد.به عنوان مثال اکثر انزیم ها به دمای 37 درجه سانتی گراد برای فعالیت خود نیاز داند و یا برای…