تجهیزات آزمایشگاهی دست دوم

تجهیزات آزمایشگاهی دست دوم

تجهیزات آزمایشگاهی دست دوم : دستگاهی است که قبلا استفاده شده و درطرح تعویض توسط شرکت تجهیزات آزمایشگاهی هستاران طب خریداری شده و بازسازی و رفع عیب کامل گردیده و دوباره قابل استفاده و بهره برداری میشود. آیا قطعات دستگاه های تجهیزات آزمایشگاهی دست دوم هستاران طب تعمیر میشوند؟ پاسخ این سوال خیر است. هیچ…