دستگاه سانتریفیوژ آزمایشگاهی

دستگاه سانتریفیوژ آزمایشگاهی

دستگاه سانتریفیوژ آزمایشگاهی سانتریفیوژ آزمایشگاهی دستگاهی است که برای جداسازی اجزای مختلف یک سیال استفاده میشود. این کار با استفاده از چرخش سریع محلول در ظرف و در نتیجه باعث جداسازی مایعات با چگالی مختلف و یا مایعات از جامدات میشود. در سانتریفیوژ آزمایشگاهی که از لوله های نمونه استفاده می کند ، شتاب شعاعی…

سانتریفیوژ 16 شاخه

سانتریفیوژ 16 شاخه

سانتریفیوژ 16 شاخه آزمایشگاهی سانتریفیوژ آزمایشگاهی دستگاهی است که برای جداسازی اجزای یک مخلوط مایع استفاده می گردد. سانتریفیوژهای آزمایشگاهی در اندازه های متفاوتی تولید میشوند ، که از 4 شاخه تا 36 شاخه را شامل می گردند. در این میان مدل سانتریفیوژ 16 شاخه به دلیل تعداد مناسب جهت لوله های آزمایشگاهی از جمله…